跳到主要內容區塊

學程資訊

跨領域整合分析

課程規劃

跨領域整合分析

語言治療跨領域整合分析表

科目

生物

神經

聲學

心理

發展

語言

教育

醫工

文化

兒童語言發展

 

 

 

V

V

V

 

 

V

兒童語言障礙

V

 

 

V

V

V

V

 

V

言語科學

V

 

V

 

 

 

 

 

 

聽語神經生理

V

V

 

 

 

V

 

 

 

溝通技巧訓練

 

 

 

V

V

V

V

 

V

構音音韻異常

V

V

V

 

 

 

 

 

V

語音聲學

V

V

V

 

 

V

 

 

 

聽力科學

V

V

V

 

 

 

 

 

 

嗓音異常

V

V

V

 

 

 

 

V

 

早期療育與溝通障礙

 

 

 

V

V

V

V

V

 

臨床聽力學

V

V

V

 

 

 

 

V

 

成人語言障礙

 

V

 

V

 

 

V

V

V

溝通輔具原理及應用

 

 

 

 

 

V

V

V

V

吞嚥障礙

V

V

V

 

 

 

 

V

 

臨床見習

V

V

V

V

V

V

V

V

V

溝通障礙評估方法

 

 

 

V

V

V

V

 

V

聽能復健學

 

 

V

 

 

V

V

V

 

運動言語障礙

V

V

V

 

 

 

 

 

 

語暢障礙

 

 

V

 

 

V

 

 

 

無喉者言語復健

 

V

V

 

 

V

V

V

 

臨床實習

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

12/21

12/21

13/21

8/21

7/21

13/21

10/21

10/21

9/21

百分比

57%

57%

62%

38%

33%

62%

48%

48%

43%